Dərs 10: qısa sözlər

Space - START, 
Esc - STOP/Çıxış