Dərs 11: uzun sözlər

Space - START, 
Esc - STOP/Çıxış