Редактор уроків – всі символи

Якщо знак не вводиться, його можна пропустити, натискаючи клавішу Delete

Как набираются диакритические знаки
Знайдені помилки: не працює alt-код. В Internet Explorer не працює введення діакритики, введення з клавішею Alt Gr
У деяких розкладках (наприклад, канадської) натискання правої клавіші Ctrl додає помилку.

Редактор уроків для Internet Explorer, працює Alt-код, права Ctrl не додає помилку

1. Введіть текст для відпрацювання (paste)

     

2. Результати перевірки тексту

(Текст не завантажений)